Hitachi Vantara Pentaho Community Wiki

Teste

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Teste Pentaho Communiter

Name ID Capital Percentage
Antonio antonio79t 1000000 23%
Eduardo eduardi 1000000 25%
Tuti tuti 1000 2,5%

Labels

test test Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.